Regulament Parcare Baia Mare Value Centre

Prin prezentul Regulament al Parcarii, BAIA MARE VALUE CENTRE SRL, in calitate de proprietar al Centrului Comercial BAIA MARE VALUE CENTRE („Centrul comercial”), stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii Centrului Comercial si, cu precadere, de catre conducatorii de (auto)vehicule care folosesc parcarea Centrului Comercial.
Spațiile destinate parcării din cadrul CENTRUL COMERCIAL BAIA MARE VALUE CENTRE sunt proprietate privată, cu regim de circulație de drum public unde se aplică regulile de circulație prevăzute de Ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și regulile prevăzute in acest Regulament.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si indicatoarele rutiere instalate.

PREVEDERI GENERALE

 1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pentru stationarea (auto)vehiculelor in partea exterioara, pe terenul situat in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje specifice.
 2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul, astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/ impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.
 3. În cazul autovehiculelor parcate cu încălcarea prezentului Regulament, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, pe cheltuiala proprietarului/ conducătorului auto, care va suporta toate costurile aferente.
  Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către agenții de pază sau alți angajați ai Centrului Comercial, autovehiculele urmând a fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto.
  REGULILE DE CIRCULATIE SI PARCARE
  Parcarea autovehiculelor în spațiile destinate parcării din Centrul Comercial presupune acceptarea de către conducătorii de autovehicule a prezentului Regulament al Parcării, precum și respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulație și de parcare.
 4. Intrarea în parcare și/sau folosirea acesteia reprezintă acceptul conducătorului auto de a i se bloca/ridica autovehiculul în caz de nerespectare a prezentului Regulament și de a achita taxele stabilite prin prezentul Regulament, în funcție de abaterile săvârșite.
 5. Aducerea la cunoștința publică a Regulamentului se face prin afisare în parcarea centrului comercial cat si pe website-ul oficial al acestuia.
 6. Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va pune in executare masurile tehnico-administrative conform dispozitiei politistului rutier. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.
 7. Administratia Centrulului Comercial nu este responsabila pentru nici o consecință imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului regulament.
 8. Parcarea este destinată numai autovehiculelor cu masa maxim autorizată de 4,5 tone, fără remorci și care au o înălțime de max. de 2,80 metri. Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu gabarit depasit sau cu functionalitate improprie utilizarii parcarii Centrului Comercial.
 9. Conducătorul autovehiculului are obligația să parcheze autovehiculul în spațiul destinat parcării și să respecte cu atenție toate semnele de circulație interne din Parcare.
 10. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele care au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente si care conține semnul internațional reprezentativ.
 11. Locurile de parcare destinate femeilor gravide sau vehiculelor care transporta copii in varsta de pana la 2 ani vor putea fi folosite doar de către persoanele îndreptățite.
 12. Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii, cat si utilizatorilor acesteia.
 13. Este interzis:
  a) accesul vehiculelor cu tractiune animala, autovehiculelor cu remorca a oricărui vehicul, obiect sau ansamblu care servește unor scopuri publicitare;
  b) accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop;
  c) utilizarea locurilor marcate rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă, de către persoane care nu se afla într-o astfel de situație;
  d) parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate;
  e) să utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
  f) să efectueze testări, curse, întreceri și drifturi cu (auto)vehicule;
  g) să distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
  h) să organizeze în parcare reuniuni politice sau publice, greve, spectacole, activități comerciale, sportive sau alt fel de activitati fara acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
  i) sa polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;
  j) sa desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
  k) sa campeze in parcare si sa organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in interiorul parcarii;
  l) staționarea autovehiculelor in dreptul intrărilor sau a căilor de access;
  m) efectuarea de reclame, de orice natură, în orice mod, in incinta Parcării;
  n) este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial;
  o) expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administrației Centrului Comercial.
  p) sa deterioreze parcarea sau orice elemente ale acesteia.
 14. Perioada maximă de timp in care un autovehicul poate stationa in parcare este de 72 (saptezecisidoua) de ore. După acest interval, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către proprietarul/conducătorul auto a tuturor costurilor aferente.
 15. Conducătorul auto si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor au obligația să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzători de eventualele prejudicii produse.
 16. Este strict interzis conducătorilor auto, însoțitorilor sau vizitatorilor să lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 17. Este interzis a se lăsa in autovehicul animale, substanțe inflamabile/periculoase ori alte obiecte periculoase;
 18. Conducătorii auto au obligația să nu lase la vedere in autovehicule obiecte de valoare. Administrația Parcării, respectiv a centrului comercial Baia Mare Value Centre nu raspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc in Parcare ca urmare a nerespectării acestei obligații. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea ușilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administrația Centrului Comercial nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
 19. Conducătorul de autovehicul are obligația să nu execute lucrări de întreținere, mentenanța sau reparații, lucrări de cosmetizare, lucrări de deszăpezire sau a altor activitati de acest gen aferente autovehiculelor, în cadrul Parcării.
 20. Pentru evitarea degajării noxelor, conducătorul auto are obligația de a opri motorul autovehicului, in timpul staționării sau parcării.
 21. Viteza maximă de circulatie a autovehiculelor in cadrul Parcării este de 5 km/ora.
 22. Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.
 23. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 24. Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducătorilor auto care nu respectă prevederile prezentului Regulament.
 25. Conducătorii de autovehicule au obligatia să acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcării si a centrului comercial Baia Mare Value Centre, tuturor informațiilor afișate, precum și indicațiilor agenților de pază, reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu și se obligă să nu întreprindă nicio acțiune ce ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile lor si a altor persoane.
 26. Conducătorul (auto)vehiculului și ceilalți ocupanți ai (auto)vehiculului vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în parcare, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.
 27. Administrația Parcării, respectiv a centrului comercial Baia Mare Value Centre nu raspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcării/conducătorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a usilor, barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea aparținând parcării sau Centrului Comercial.
 28. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau imobilului, precum si instalatiilor sau echipamentelor apartinand sau cele care deservesc parcării sau Centrului Comercial de catre conducatorii auto sau de alti utilizatori ai parcarii in timpul deplasarii ori stationarii in incinta parcarii, vor fi suportate integral de cei vinovati, cu excluderea raspunderii administratiei parcarii sau a centrului comercial Baia Mare Value Centre.
 29. În situația în care un autovehicul este parcat necorespunzator sau pe o perioada mai mare de 72 (saptezecisidoua) de ore consecutive, este parcat pe un spatiu nedelimitat sau care nu este destinat parcarii autovehiculelor, (inclusiv cazul în care un autovehicul este parcat pe o bordura și restricționează circulația în perimetrul respectiv), Administrația Centrului Comercial va sesiza autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
 30. Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta Parcării.
 31. Proprietarul/Administratorul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile sau persoanele lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Parcarea Centrului comercial este supravegheata video. Imaginile video surprinse de camerele de luat vederi vor fi puse la dispoziția autorităților publice, in condițiile legii.
 32. În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administrația Centrului Comercial poate restricționa temporar accesul în parcarea exterioară.
 33. Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

AUTOVEHICULE ABANDONATE
Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 3 zile calendaristice consecutive.
Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare.
DISPOZITII FINALE
Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial si legislatia rutiera in vigoare, in caz contrar urmand a se aplica prevederile specifice din Regulament si/sau din legislatia aplicabila, cu aplicarea sanctiunii corespunzatoare.
Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament fără o notificare prealabila.
Prezentul Regulament si/sau extrase ale acestuia, dupa caz, vor fi afisate la intrarile si in interiorul parcarii, precum si pe website-ul www.baiamarevaluecentre.ro.

BAIA MARE VALUE CENTRE